Aktualności

„Bieruń bez przemocy” – zaproszenie na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach realizowanego projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zapraszają wszystkich rodziców na bezpłatne spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Spotkanie odbędzie się dnia 3 października 2017 r., o godz. 1700, w kinoteatrze „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4 w Bieruniu.

Tematem spotkania będą:

  • Jak być dobrym rodzicem?
  • Jak ustrzec dziecko przed konfliktem z prawem, cyberprzemocą i uzależnieniami?
  • Odpowiedzialność rodzica za wychowanie dziecka.

Serdecznie zapraszamy !!!

pdf Zaproszenie (363KB)

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uprawniających od dnia 01 września 2017 r. do bezpłatnych przejazdów publiczną komunikacją miejską dzieci i młodzieży

Urząd Miejski w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych można ubiegać się o wydanie zaświadczenia uprawniającego od dnia 01 WRZEŚNIA 2017 r. do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy Bieruń publiczną komunikacją autobusową, organizowaną przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy) oraz przez Gminę Bieruń (linie gminne A, A-1, B, C i D) dzieci i młodzież uczącą się w wieku do ukończenia 21 roku życia (lub 24 roku życia – w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności), na które wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Powyższe zaświadczenie będzie uprawniać do korzystania z komunikacji autobusowej
na terenie gminy miejsca zamieszkania – tj. uczeń będzie mógł na jego podstawie korzystać
z bezpłatnej komunikacji tylko na terenie Gminy Bieruń, na liniach organizowanych przez MZK Tychy oraz przez Gminę Bieruń.

Możliwość przejazdu na terenie innych miast autobusami sieci MZK będzie można uzyskać poprzez wykupienie biletu imiennego D-2 (koszt 13,50 zł). Bilet taki jest ważny tylko
z w/w zaświadczeniem potwierdzającym, że na dane dziecko wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Zaświadczenie ważne jest wyłącznie z legitymacją szkolną /studencką (ze zdjęciem)
i wydawane będzie na okres, na który rodzina została uprawniona do zasiłku rodzinnego na dane dziecko. Z chwilą utraty prawa do zasiłku rodzinnego w/w zaświadczenie traci moc.

Informacji dotyczących wydawania w/w zaświadczeń udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Stypendia i zasiłki szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2017 r.
Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Gminy Bieruń uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami” wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym w okresie pobierania nauki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (514zł).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do w/w stypendiów i zasiłków szkolnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej, tel. 32 216-21-76 wew. 145.