Aktualności

Życzenia

Niech święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości – wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery i tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania. Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

148460_niebieskie_bombki_szyszka_stroik

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 02 stycznia 2017 r. w pok. 021 będzie można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostaną także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.

Świadczenie to będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jednak uzyskanie prawa do w/w świadczenia będzie uzależnione od przedłożenia zaświadczenia lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto świadczenie to będzie przysługiwało, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, którego wzór określają odrębne przepisy (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko).

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, ponieważ wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia jednorazowego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Zaproszenie na spotkanie

Dnia 20 grudnia 2016 roku o godz. 16:30 w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu odbędzie się spotkanie profilaktyczne pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE, ŚRODKI ODURZAJĄCE” dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych.

Prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i środków psychoaktywnych poprowadzi Pan Mariusz Kajda- certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków, wieloletni pracownik Ośrodków Leczenia Uzależnień, Lider i Kierownik Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutej.

Organizatorami spotkania są Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.
Spotkanie jest bezpłatne.

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka, na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1.
tel. kontaktowy: 32 216 27 88