Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Rusza dystrybucja żywności w ramach kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.
W dniu 07.10.2016r. do Banku Żywności w Bieruniu dotarła pierwsza dostawa artykułów spożywczych o łącznej wadze – 5016,40 kg. Dystrybucją żywności zajmuje się Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych mieszcząca się przy ulicy Turystycznej 1 w Bieruniu. Zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych mieszkańców Bierunia po odbiór żywności, w każdą środę od 15:00 do 17:00 oraz w każdy piątek od 10:00 do 12:00.

Paczka na 1 osobę w miesiącu październiku zawiera:

 • 2 op. makaronu (1kg)
 • 2 op. herbatników (0,4kg)
 • 1 op. mleka (1l.)
 • 1 op. groszku z marchewką (0,4kg)
 • 2 op. filetu z makreli w oleju (0,34kg)
 • 2 op. szynki drobiowej (0,6kg)
 • 1 op. fasoli białej (0,4kg)
 • 1 op. cukru (1kg)
 • 1 op. oleju (1l.)

Łączna waga paczki: 6,14kg

Informacje dotyczące programu udziela Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych mieszcząca się przy ulicy Turystycznej 1 w Bieruniu, tel. 32 324 25 03 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, tel. 32 216 21 76 lub 32 216 15 88 (oddział terenowy w Bieruniu Starym).

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 listopada 2016r. wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż z dniem 01 listopada 2016 r. zmianie ulegają wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, które wynosić będą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5.roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 18.roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18.roku życia do ukończenia 21.roku życia albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawności – 135,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, a także zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz. 1238)

Wszelkich informacji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 r. i potrwa do czerwca 2017 r.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Poza pomocą żywnościową przewidziane jest organizowanie różnego rodzaju zajęć aktywizująco – warsztatowych,
m.in. dietetycznych, z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Informacji o możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu mieszczący się przy ul. Władysława Jagiełły 1.

Żywność wydawana będzie osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.
Obecnie na terenie gminy Bieruń zostało objętych pomocą 297 osób, które otrzymają 48,59 kg żywności, w składzie: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

W zeszłorocznej edycji Podprogramie 2015 zostały objęte pomocą 292 osoby z terenu gminy Bieruń. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawca świetlicy wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Niepełnosprawny – SPRAWNY

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie z siedzibą w Przegędzy, prowadzi akcję „Niepełnosprawny – SPRAWNY”, która polega na kompleksowym zaopatrzeniu osób potrzebujących w protezy, bez jakiegokolwiek zaangażowania finansowego ze strony osoby niepełnosprawnej.
W ramach tego przedsięwzięcia każda ubezpieczona w NFZ osoba może zaopatrzyć się w protezę bez dopłat. To skutkuje dla potrzebującego tym, że zaopatrzyć może się w protezę bez konieczności korzystania z trudno dostępnych form wsparcia, takich jak np. zbiórki pieniężne. Większość potrzebujących nie może niestety, pozwolić sobie na dołożenie własnych środków do zakupu protezy, co przekłada się na pogłębienie niepełnosprawności i częściowe wykluczenie społeczne.

Wszelkich informacji o Akcji „Niepełnosprawny-SPRAWNY” udziela koordynator Akcji Milena Makuła pod numerem telefonu: 507 773 505, a także pracownik Towarzystwa Sylwia Jedziniak pod numerem telefonu: 506 594 012

Logo Towarzystwa Pomocy im. św. brata Alberta

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2016 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych) na okres zasiłkowy 2016/2017.

Stosowne wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy) w pok. 019 i pok. 020.

Niezbędne druki udostępniono również do pobrania na stronie internetowej Ośrodka – www.mops.bierun.pl w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 30 września 2016 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 r.,
 • w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Nadmieniamy, iż dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tel. 32 216 22 96