2012-06-19, „Szkoła dla rodziców” jako nowa forma pracy z rodzicami

Od kwietnia 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu wprowadził w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym „Iskierka” przy ul. Warszawskiej 270 oraz „Nadzieja” ul. Homera 35 grupę wsparcia – „Szkoła dla rodziców” mająca na celu wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców. Zajęcia są prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach – Panią Lucynę Kubecko.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu po 2 godziny. Obejmują one 16 warsztatów składających się z 3 części. I część zajęć jest poświęcona budowaniu relacji dorosły – dziecko, jak wspierać proces usamodzielniania się dziecka, budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. II część spotkań przedstawia relacje dziecka z jego rodzeństwem, a mianowicie rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i inne trudności wychowawcze, problem sprawiedliwości i ulubieńców, wpływ ról na relacje między dziećmi. Ostatnia część zajęć dotyczy problemów wieku dorastania oraz zmian obyczajowych.

Świetlice wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym są częścią struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Praca wychowawcza w Świetlicach prowadzona jest w oparciu o opracowany przez wychowawców program profilaktyczny zawierający działania o charakterze diagnostycznym, wychowawczym, opiekuńczym i profilaktycznym. Podejmowane są również działania edukacyjne dla rodziców w ramach grupy wsparcia organizowanej przez wychowawców na podstawie autorskiego programu świetlicy. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011r. świetlice wsparcia dziennego realizują takie cele jak: opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań wychowanków. Dostępne formy pracy z dziećmi i młodzieżą to m. in.: zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, w grupach zainteresowań, zajęcia z elementami pedagogiki, zabawy, a także zajęcia wychowawcze. Organizowane są również imprezy okolicznościowe oraz kolonie letnie dla wychowanków świetlic. Ponadto placówki zapewniają dzieciom w trakcie zajęć posiłek.
Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania świetlic na terenie Bierunia oraz działania grupy wsparcia „Szkoła dla rodziców” udziela Dział Profilaktyki i Promocji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu pod nr tel. (32) 216 27 88.

Powrót do góry