2012-07-10, Nowa forma wsparcia dla rodzin

Od stycznia tego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu zatrudniony jest asystent rodziny. Do jego zadań należy m. in. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także wspieranie ich aktywności społecznej.

Obecnie pomocą asystenta rodziny objętych jest 13 rodzin. Praca asystenta polega głównie na pomocy rodzinom z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz udzielaniu wszystkim jej członkom kompleksowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania.

Kluczowym celem pracy asystenta jest pomoc rodzinom w przywróceniu zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, a także wyposażenie ich w takie umiejętności wychowawcze, które pozwolą na stworzenie klimatu sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Powrót do góry