Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uprawniających od dnia 01 września 2017 r. do bezpłatnych przejazdów publiczną komunikacją miejską dzieci i młodzieży

Urząd Miejski w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych można ubiegać się o wydanie zaświadczenia uprawniającego od dnia 01 WRZEŚNIA 2017 r. do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy Bieruń publiczną komunikacją autobusową, organizowaną przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy) oraz przez Gminę Bieruń (linie gminne A, A-1, B, C i D) dzieci i młodzież uczącą się w wieku do ukończenia 21 roku życia (lub 24 roku życia – w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności), na które wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Powyższe zaświadczenie będzie uprawniać do korzystania z komunikacji autobusowej
na terenie gminy miejsca zamieszkania – tj. uczeń będzie mógł na jego podstawie korzystać
z bezpłatnej komunikacji tylko na terenie Gminy Bieruń, na liniach organizowanych przez MZK Tychy oraz przez Gminę Bieruń.

Możliwość przejazdu na terenie innych miast autobusami sieci MZK będzie można uzyskać poprzez wykupienie biletu imiennego D-2 (koszt 13,50 zł). Bilet taki jest ważny tylko
z w/w zaświadczeniem potwierdzającym, że na dane dziecko wypłacany jest zasiłek rodzinny.

Zaświadczenie ważne jest wyłącznie z legitymacją szkolną /studencką (ze zdjęciem)
i wydawane będzie na okres, na który rodzina została uprawniona do zasiłku rodzinnego na dane dziecko. Z chwilą utraty prawa do zasiłku rodzinnego w/w zaświadczenie traci moc.

Informacji dotyczących wydawania w/w zaświadczeń udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Stypendia i zasiłki szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2017 r.
Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Gminy Bieruń uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami” wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym w okresie pobierania nauki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (514zł).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do w/w stypendiów i zasiłków szkolnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej, tel. 32 216-21-76 wew. 145.

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

 

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawca świetlicy wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Podsumowanie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017, Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, jako Lokalna Organizacja Partnerska, współpracowała z Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.
Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:
makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych trafiła do 347 osób na terenie Gminy Bieruń znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Wydano:

  • 10,73321 ton żywności;
  •  2 180  paczek żywnościowych;

Ponadto w ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących, tj. warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne oraz warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018.

Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy). Niezbędne druki zostaną również udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka –  w zakładce Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Ponadto wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Dokumenty, które należy dołączyć do składanych wniosków określają odpowiednio:

  • art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
  • art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)
  • art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.489 z późn. zm.).

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO W/W WNIOSKÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KSEROKOPII ORAZ ORYGINAŁÓW DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenia na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.,

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96