Aktualności

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych ponownie informuje, iż w siedzibie tutejszego Ośrodka (w pok. 21) można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostały także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Świadczenia rodzinne, wychowawcze i Fundusz alimentacyjny/Pobrane

Jednocześnie przypominamy, iż w/w świadczenie jednorazowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania), a uzyskanie prawa do świadczenia jest uzależnione od przedłożenia:

  • zaświadczenia lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  • zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (którego wzór określają odrębne przepisy) – wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia jednorazowego
udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Dzielnicowy bliżej nas – ankieta

„Dzielnicowy bliżej nas” to nowa formuła pracy dzielnicowych w garnizonie śląskim. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, będzie przygotowywał plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów.

Bieruńscy dzielnicowi przystąpili do prowadzenia rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Diagnoza oczekiwań społecznych nie jest jednak możliwa bez udziału samych zainteresowanych. Dlatego też zwracamy się do mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego o współpracę i pomoc w opracowaniu priorytetów. W tym celu należy wypełnić znajdującą się poniżej, krótką anonimową ankietę.

Każdy, komu nie jest obojętny stan bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania może przyczynić się do jego poprawy udzielając kilku prostych informacji. Ankiety w formie papierowej znajdują się w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu i w miejscach użytku publicznego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (urzędy, domy kultury, świetlice środowiskowe, biblioteki itp.). Rozpoznanie prowadzone będzie od 20 stycznia do 10 lutego br.

Ankieta

Życzenia

Niech święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości – wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery i tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania. Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

148460_niebieskie_bombki_szyszka_stroik

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 02 stycznia 2017 r. w pok. 021 będzie można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostaną także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.

Świadczenie to będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jednak uzyskanie prawa do w/w świadczenia będzie uzależnione od przedłożenia zaświadczenia lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto świadczenie to będzie przysługiwało, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, którego wzór określają odrębne przepisy (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko).

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, ponieważ wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia jednorazowego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96