Aktualności

Zapytanie ofertowe na realizację talonów żywnościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizowania talonów żywnościowych przez klientów naszego Ośrodka.

Przedmiotem umowy byłoby świadczenie usługi wydawania artykułów spożywczych dla klientów posiadających imienny talon żywnościowy MOPS na określoną na nim kwotę, które odbywałoby się w godzinach otwarcia punktu handlowego. Przez punkt realizacji talonów żywnościowych należy rozumieć tylko taką placówkę handlową sprzedaży artykułów na terenie miasta Bierunia, która oferuje jednocześnie co najmniej następujące artykuły: pieczywo, przetwory zbożowe, artykuły nabiałowe, świeże mięso i przetwory mięsne, wędliny, warzywa i owoce. Niedopuszczalne jest wydawanie za talony żywnościowe „używek”- w szczególności takich jak: produkty alkoholowe i nikotynowe.

Rozliczanie odbywałoby się przez przedkładanie na koniec miesiąca faktury wraz z załączonymi talonami.

W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go do dnia 10.12.2015 r.

pdf Załącznik do oferty (36KB)

SWOI SWOIM – WARTO POMAGAĆ

Z myślą o naszych najuboższych mieszkańcach, Pan Sebastian Nowak – ABC „Bieruński Spichlerz” przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu, organizuje zbiórkę rzeczową dla potrzebujących rodzin zamieszkałych w naszym mieście.

Potrzebne nam są:
pościel, koce, kołdry, poduszki, ręczniki, art. gospodarstwa domowego, artykuły chemiczne, wyprawka dla niemowląt.

Powyższe artykuły prosimy przekazywać do sklepu ABC „Bieruński Spichlerz”, ul. Warszawska 226.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Profilaktyki
i Wspierania Rodziny w godzinach pracy Ośrodka, tel. 32 216 27 88 lub bezpośrednio w sklepie (tel. 510 957 118).

Akcja trwa do końca października br.

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”.

Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy chcą:

 • nawiązać efektywną współpracę z dzieckiem,
 • modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy,
 • wspierać proces usamodzielniania się dziecka,
 • pogłębiać wiedzę na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
 • nabyć umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania.

Osobą prowadzącą zajęcia będzie specjalista pracy z rodziną, pani Dorota Piórek – psycholog.
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (cykl 10 spotkań) od 7 października 2015r.
o godz. 16.00 w siedzibie MOPS w Bieruniu, ul. Jagiełły 1 (sala konferencyjna).
Zapisy oraz uzyskanie dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny, pokój C 110, tel. 32 216 27 88.

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 listopada 2015r. kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, a także wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż z dniem 01 listopada 2015r. zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i będą kształtować się następująco:

 • 674,00 zł
 • 764,00 zł (w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne)

Pozostałe kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.

Z dniem 01 listopada 2015r. zmianie ulegają również wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, które wynosić będą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5.roku życia – 89,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5.roku życia do ukończenia 18.roku życia – 118,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18.roku życia do ukończenia 21.roku życia – 129,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5.roku życia,
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 24.roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, a także zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz. 1238)

Weryfikacja kryteriów dochodowych

Od 1 października 2015 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosą dla:

 • osoby samotnie gospodarującej – 634zł
 • osoby w rodzinie – 514zł,

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł.
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz.1058)

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2015R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 114) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz. 3).

Stosowne druki można pobrać w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2015R. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 859) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010r. nr 123 poz. 836) zmienione Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r. nr 298 poz. 1770).

Stosowne druki można pobrać w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI !!!

Chcesz pomóc?  Zorganizuj zbiórkę wśród znajomych, w swoim zakładzie pracy,  w szkole lub przedszkolu. Zbieramy: mydła, szampony, pasty i szczoteczki  do zębów, ręczniki. Zrób paczkę i dostarcz ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Pracownicy socjalni rozwiozą rzeczy do najbardziej potrzebujących dzieci.
Akcja trwa do 30 czerwca 2015r.  i  jest organizowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu Nowym ul. Jagiełły 1 (budynek Triady).

Godziny urzędowania Ośrodka MOPS:
poniedziałek: 7:30 –  16:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:30

Akcja organizowana pod patronatem:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznika Praw Dziecka
Stowarzyszenia „Piękne Anioły”
www.piekne-anioly.pl