Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta:
MEDICA-MED Bożena Pawlak Usługi Pielęgniarskie, z siedzibą w Bieruń ul. Chemików 63/10, 43-150 Bieruń.
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Akcja Zima

Okres zimowy jest zawsze niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających
w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, a ochrona ww. osób należy do podstawowych zadań władz publicznych na każdym szczeblu.

Z uwagi na powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zwraca się z prośbą o przekazywanie do tut. Ośrodka, tel. 032 216 – 21-76, wew. 134, wszelkich niepokojących informacji, o osobach, które wymagają udzielenia pomocy w postaci schronienia, ciepłej odzieży i obuwia, czy gorącego posiłku.

Zaangażowanie wszystkich instytucji działających na obszarze Bierunia oraz włączenie mieszkańców przyniesie pomoc w dotarciu do osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Jednocześnie informujemy, że w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępna jest bezpłatnie, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem tel. 0800 100 022.

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, informuje, iż ma do przekazania dwa wózki inwalidzkie – używane (w dobrym stanie). Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 216-21-76 wew. 134

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Życzenia

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
pomyślności i sukcesów w Nowym 2016 Roku
życzą
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

obrazek

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” Komisja odrzuciła wszystkie oferty, gdyż treść złożonych ofert nie odpowiadała wymaganiom w zakresie składanych dokumentów i oświadczeń w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV i V zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” w oparciu o kryterium ceny oraz wysokość oprocentowania rachunku została wybrana najkorzystniejsza oferta banku:
Bank Spółdzielczy w Tychach, Oddział Bieruń
Centrala: 43-100 Tychy, ul. Damrota 41,
Oddział Bieruń: 43-150 Bieruń, Rynek 18.
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.