Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1 406,00 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 1103)

Wszelkich informacji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Pomoc bezdomnym

1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987, pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia,  zgłosić miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.
Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

Pomoc bezdomnym tel. 987, numery alarmowe: Policja - 997, Straż Miejska - 986, Pogotowie Ratunkowe - 999, Służby Ratownicze - 112

Informacja

logo-projekt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od 01 stycznia 2016r. bierze czynny udział jako Partner w projekcje dofinansowywanym z Funduszy Europejskich pt. „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie”

Projekt jest realizowany przez Powiat Bieruńsko – Lędziński w pratnerstwie z Gminą Bieruń. Projekt wykonywany jest w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – projekty pozakonkursowe.

Projekt ma na celu wzrost zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych.

W naszej gminie bierze udział 25 osób w tym 15 osób korzystających stale z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. W chwili obecnej trwa realizacja projektu. Osoby zostały już objęte wsparciem psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego oraz odbywają według potrzeby szkolenia. We wrześniu odbyła się także wycieczka do Kopalni soli w Wieliczce podczas, której uczestnicy projektu mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami. Z perspektywy czasu uczestnicy jeszcze będą brać czynny udział w kursach zawodowych. Dodatkowych szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (32)216-27-44 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Jagiełły 1.