Aktualności

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI !!!

Chcesz pomóc?  Zorganizuj zbiórkę wśród znajomych, w swoim zakładzie pracy,  w szkole lub przedszkolu. Zbieramy: mydła, szampony, pasty i szczoteczki  do zębów, ręczniki. Zrób paczkę i dostarcz ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Pracownicy socjalni rozwiozą rzeczy do najbardziej potrzebujących dzieci.
Akcja trwa do 30 czerwca 2015r.  i  jest organizowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu Nowym ul. Jagiełły 1 (budynek Triady).

Godziny urzędowania Ośrodka MOPS:
poniedziałek: 7:30 –  16:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:30

Akcja organizowana pod patronatem:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznika Praw Dziecka
Stowarzyszenia „Piękne Anioły”
www.piekne-anioly.pl

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016.

Stypendium pomostowe przeznaczone jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

RODZINA NA PLUS – projekt skierowany do rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, której celem jest zapewnianie opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży żyjącej z HIV /AIDS i ich rodzinom, oraz uzależnionej młodzieży i dorosłym realizuje projekt w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG  – RODZINA NA PLUS.

W ramach działań projektowych stworzono portal www.rodzina-na-plus.pl. Celem projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV poprzez prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia w dużej części opartych  na działaniach portalu i narzędzi komunikacji internetowej.

Portal www.rodzina-na-plus.pl dostarcza wiedzy na temat HIV/AIDS ogółowi społeczeństwa,  działa również jako poradnia on-line dla rodzin, których dotyczy problem HIV/AIDS.

Komunikat Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, mając na uwadze kreowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej, w ramach uczestnictwa w programie dla rodzin wielodzietnych (KDR) informuje, iż dokona zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznania podatkowego za 2014r.  w terminie 30 dni od daty złożenia zeznania podatkowego rodzicom wychowującym, co najmniej troje dzieci spełniającym warunki określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r (Dz. U. z 2014r. poz. 755 ze zm.).

Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”

Gmina Bieruń rozpoczęła procedurę rekrutacji do projektu pn. „ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE BIERUŃ ETAP II”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl.

Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskieg

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Projekt kierowany jest do osób dorosłych (w wieku 18-64), które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych bądź edukacyjnych, diagnozy potrzeb, wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej – bez względu na posiadane wykształcenie czy status na rynku pracy. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (np. uczniowie).

W ramach projektu oferujemy:

  • profesjonalne doradztwo zawodowe i edukacyjne, prowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju (tzw. brokerów) w formie spotkań indywidualnych (średnio 3,5 godziny) oraz grupowych.Spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami od rynku pracy i zatrudnienia, pozwolą uczestnikom na określenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, wyznaczenie predyspozycji zawodowych, optymalnego kierunku kształcenia, ścieżek rozwoju osobistego. Brokerzy zawodowi w oparciu o specjalistyczne metody będą w stanie pomóc uczestnikom w wyborze najbardziej odpowiedniej dla nich ścieżki edukacyjnej, jak również będą monitorować dalsze postępy i pomagać w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

    Tematyka spotkań grupowych (2 dni x 7 godz.) obejmuje przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich: integrację, inspirację, aspiracje, preferencje zawodowe, zwiększenie wewnętrznej motywacji, skuteczności i predyspozycji osobistych, kształtowanie postaw proaktywnych, poznanie skutecznych technik planowania.

  • kompleksową informację dotyczącą rynku edukacyjnego i szkoleniowego – w zakresie podnoszenia własnej kompetencji i kwalifikacji, w tym dostęp do portalu edukacyjnego, możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i innych jednostek edukacyjno-szkoleniowych (Targi Edukacji), bezpłatne materiały i biuletyny informacyjne, dostęp do baz danych informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, aktualnych naborach, instytucjach szkoleniowych, placówkach kształcenia ustawicznego etc.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny – projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym – do k. czerwca 2015 r.

Wnioski aplikacyjne można pobrać ze strony www.edukacja365.pl

Szczegółowych informacji udziela beneficjent projektu: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 42 p 331, tel. 32 327 72 77. Biuro projektu: ul. Lędzińska 24/101, Lędziny, tel. kom. 796 119 010; e-mail: doradztwo@izba.tychy.pl.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2014/2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych  informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2014R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2014/2015.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz. 3).

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW  do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

Zmiana wysokości kryteriów uprawniających do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych od dnia 01 listopada 2014r.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z  2012r. poz. 959) od dnia 01 listopada 2014r.:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 574,00 zł bądź gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu – kwoty  664,00 zł,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty  664,00 zł.