Aktualności

Nowa zakładka na stronie MOPS

Informujemy, że na stronie MOPS stworzyliśmy nową zakładkę „Projekt EFS”.

W zakładce tej umieszczane będą informacje o Projekcie „Aktywny Bieruń”  realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz ogłoszenia związane z jego realizacją.

Komunikat w sprawie realizacji ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) na mocy której osobom, wobec których decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z dniem 01 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548 z późn. zm.), przysługuje prawo do zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  1. za okresy od dnia 01 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do 14.05.2014r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r;
  2. od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 15.05.2014r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ponadto za okresy od dnia 01.07.2013r. do dnia 14.05.2014r. zasiłek ten przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15.05.2014r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15.09.2014r.)

Jeżeli w w/w okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 15.05.2014r.) poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r. nr 182 z późn. zm.) w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów, opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Ustawa podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie przysługuje:
  • matce albo ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny  jeżeli nie podejmą lub zrezygnują z z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje im, jeśli nie podejmą pracy bądź zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem oj znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Wysokość świadczenia będzie wynosić:

  • w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  • w okresie od 1 dnia stycznia 2015 r. do dnia 31 grudzień 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie

Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadamiania strony, a decyzje natychmiast wykonalne.

Dzień wolny od pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu infomuje, że w dniu 05 maja 2014r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny (dzień wolny, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, za święto przypadające w sobotę 03 maja 2014r.).

XV Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

28 maja 2014 roku na stadionie MKS Lędziny odbędą się XV Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
Osoby zamieszkałe w Bieruniu chętne do wzięcia udziału w ww. zawodach mogą pobrać karty zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu ul. Jagiełły 1 oraz w Punkcie Terenowym MOPS w Bieruniu Starym ul. Chemików 39 w godzinach urzędowania.
Karty zgłoszeń należy przekazać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach ul. Lędzińska 24 w terminie do 22 kwietnia 2014 r.

Komunikat w sprawie kontynuacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 17 marca 2014 weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 320) zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 1741).

Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia w obecnym brzmieniu prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1456).

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 4 Rozporządzenia pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie, a postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do wyżej wymienionego rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się z urzędu. Zatem osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie. 

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmujemy do dnia 28.03.2014 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
Katowice – ul. Kościuszki 46 – tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

2014-01-09, Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę nr 230 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji w/w programu zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2013r. poz. 1741).

Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia prawo do pomocy przysługuje osobom mającym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014r, przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 4 Rozporządzenia pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie, a postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do wyżej wymienionego rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się z urzędu. Zatem osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie.