Aktualności

Komunikat Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, mając na uwadze kreowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej, w ramach uczestnictwa w programie dla rodzin wielodzietnych (KDR) informuje, iż dokona zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznania podatkowego za 2014r.  w terminie 30 dni od daty złożenia zeznania podatkowego rodzicom wychowującym, co najmniej troje dzieci spełniającym warunki określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r (Dz. U. z 2014r. poz. 755 ze zm.).

Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”

Gmina Bieruń rozpoczęła procedurę rekrutacji do projektu pn. „ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE BIERUŃ ETAP II”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl.

Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskieg

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Projekt kierowany jest do osób dorosłych (w wieku 18-64), które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych bądź edukacyjnych, diagnozy potrzeb, wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej – bez względu na posiadane wykształcenie czy status na rynku pracy. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia (np. uczniowie).

W ramach projektu oferujemy:

 • profesjonalne doradztwo zawodowe i edukacyjne, prowadzone przez najlepszych specjalistów w kraju (tzw. brokerów) w formie spotkań indywidualnych (średnio 3,5 godziny) oraz grupowych.Spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami od rynku pracy i zatrudnienia, pozwolą uczestnikom na określenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, wyznaczenie predyspozycji zawodowych, optymalnego kierunku kształcenia, ścieżek rozwoju osobistego. Brokerzy zawodowi w oparciu o specjalistyczne metody będą w stanie pomóc uczestnikom w wyborze najbardziej odpowiedniej dla nich ścieżki edukacyjnej, jak również będą monitorować dalsze postępy i pomagać w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.

  Tematyka spotkań grupowych (2 dni x 7 godz.) obejmuje przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich: integrację, inspirację, aspiracje, preferencje zawodowe, zwiększenie wewnętrznej motywacji, skuteczności i predyspozycji osobistych, kształtowanie postaw proaktywnych, poznanie skutecznych technik planowania.

 • kompleksową informację dotyczącą rynku edukacyjnego i szkoleniowego – w zakresie podnoszenia własnej kompetencji i kwalifikacji, w tym dostęp do portalu edukacyjnego, możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i innych jednostek edukacyjno-szkoleniowych (Targi Edukacji), bezpłatne materiały i biuletyny informacyjne, dostęp do baz danych informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, aktualnych naborach, instytucjach szkoleniowych, placówkach kształcenia ustawicznego etc.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny – projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym – do k. czerwca 2015 r.

Wnioski aplikacyjne można pobrać ze strony www.edukacja365.pl

Szczegółowych informacji udziela beneficjent projektu: Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 42 p 331, tel. 32 327 72 77. Biuro projektu: ul. Lędzińska 24/101, Lędziny, tel. kom. 796 119 010; e-mail: doradztwo@izba.tychy.pl.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2014/2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych  informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2014R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2014/2015.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz. 3).

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW  do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

Zmiana wysokości kryteriów uprawniających do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych od dnia 01 listopada 2014r.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z  2012r. poz. 959) od dnia 01 listopada 2014r.:

 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 574,00 zł bądź gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu - kwoty  664,00 zł,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty  664,00 zł.

Projekt Stowarzyszenia Przyjacił Integraci dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizujemy projekt pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową.

Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych  wsparciem objęci mogą być pracodawcy zatrudniający bądź chcący zatrudnić osoby z niepełnosprawnością.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji do pobrania w pliku PDF poniżej:
pdf Informacje o projekcie (283KB)

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych  informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2014r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010r. nr 123 poz. 836) zmienione Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r. nr 298 poz. 1770).

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

Jak dobrze mieć sąsiada

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu wspólnie ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie reagujesz akceptujesz” rozpoczęła realizację programu prewencyjnego „Jak dobrze mieć sąsiada”. Głównymi celami programu jest:

 1. Rozbudzenie wśród mieszkańców powiatu poczucia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych obywateli.
 2. Walka z obojętnością i brakiem reakcji wobec przestępstw i wykroczeń.
 3. Wyłonienie lokalnych liderów angażujących się w poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji:  www.bierun.slaska.plicja.gov.pl

 

Nowa zakładka na stronie MOPS

Informujemy, że na stronie MOPS stworzyliśmy nową zakładkę „Projekt EFS”.

W zakładce tej umieszczane będą informacje o Projekcie „Aktywny Bieruń”  realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz ogłoszenia związane z jego realizacją.

Komunikat w sprawie realizacji ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) na mocy której osobom, wobec których decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z dniem 01 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548 z późn. zm.), przysługuje prawo do zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. za okresy od dnia 01 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do 14.05.2014r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r;
 2. od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 15.05.2014r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ponadto za okresy od dnia 01.07.2013r. do dnia 14.05.2014r. zasiłek ten przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15.05.2014r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15.09.2014r.)

Jeżeli w w/w okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 15.05.2014r.) poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r. nr 182 z późn. zm.) w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów, opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.