Aktualności

Weryfikacja kryteriów dochodowych

Od 1 października 2015 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosą dla:

  • osoby samotnie gospodarującej – 634zł
  • osoby w rodzinie – 514zł,

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł.
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz.1058)

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2015R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 114) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz. 3).

Stosowne druki można pobrać w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2015R. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 859) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010r. nr 123 poz. 836) zmienione Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r. nr 298 poz. 1770).

Stosowne druki można pobrać w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI !!!

Chcesz pomóc?  Zorganizuj zbiórkę wśród znajomych, w swoim zakładzie pracy,  w szkole lub przedszkolu. Zbieramy: mydła, szampony, pasty i szczoteczki  do zębów, ręczniki. Zrób paczkę i dostarcz ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Pracownicy socjalni rozwiozą rzeczy do najbardziej potrzebujących dzieci.
Akcja trwa do 30 czerwca 2015r.  i  jest organizowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu Nowym ul. Jagiełły 1 (budynek Triady).

Godziny urzędowania Ośrodka MOPS:
poniedziałek: 7:30 –  16:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:30

Akcja organizowana pod patronatem:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznika Praw Dziecka
Stowarzyszenia „Piękne Anioły”
www.piekne-anioly.pl

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016.

Stypendium pomostowe przeznaczone jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

RODZINA NA PLUS – projekt skierowany do rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, której celem jest zapewnianie opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży żyjącej z HIV /AIDS i ich rodzinom, oraz uzależnionej młodzieży i dorosłym realizuje projekt w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG  – RODZINA NA PLUS.

W ramach działań projektowych stworzono portal www.rodzina-na-plus.pl. Celem projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV poprzez prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia w dużej części opartych  na działaniach portalu i narzędzi komunikacji internetowej.

Portal www.rodzina-na-plus.pl dostarcza wiedzy na temat HIV/AIDS ogółowi społeczeństwa,  działa również jako poradnia on-line dla rodzin, których dotyczy problem HIV/AIDS.

Komunikat Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, mając na uwadze kreowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej, w ramach uczestnictwa w programie dla rodzin wielodzietnych (KDR) informuje, iż dokona zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznania podatkowego za 2014r.  w terminie 30 dni od daty złożenia zeznania podatkowego rodzicom wychowującym, co najmniej troje dzieci spełniającym warunki określone w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r (Dz. U. z 2014r. poz. 755 ze zm.).

Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”

Gmina Bieruń rozpoczęła procedurę rekrutacji do projektu pn. „ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE BIERUŃ ETAP II”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl.