Aktualności

SWOI SWOIM – WARTO POMAGAĆ

Z myślą o naszych najuboższych mieszkańcach, Pan Sebastian Nowak – ABC „Bieruński Spichlerz” przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu, organizuje zbiórkę rzeczową dla potrzebujących rodzin zamieszkałych w naszym mieście.

Potrzebne nam są:
pościel, koce, kołdry, poduszki, ręczniki, art. gospodarstwa domowego, artykuły chemiczne, wyprawka dla niemowląt.

Powyższe artykuły prosimy przekazywać do sklepu ABC „Bieruński Spichlerz”, ul. Warszawska 226.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Profilaktyki
i Wspierania Rodziny w godzinach pracy Ośrodka, tel. 32 216 27 88 lub bezpośrednio w sklepie (tel. 510 957 118).

Akcja trwa do końca października br.

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne „Szkoła dla rodziców”.

Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy chcą:

 • nawiązać efektywną współpracę z dzieckiem,
 • modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy,
 • wspierać proces usamodzielniania się dziecka,
 • pogłębiać wiedzę na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
 • nabyć umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania.

Osobą prowadzącą zajęcia będzie specjalista pracy z rodziną, pani Dorota Piórek – psycholog.
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (cykl 10 spotkań) od 7 października 2015r.
o godz. 16.00 w siedzibie MOPS w Bieruniu, ul. Jagiełły 1 (sala konferencyjna).
Zapisy oraz uzyskanie dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny, pokój C 110, tel. 32 216 27 88.

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 listopada 2015r. kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, a także wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż z dniem 01 listopada 2015r. zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i będą kształtować się następująco:

 • 674,00 zł
 • 764,00 zł (w przypadku rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne)

Pozostałe kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.

Z dniem 01 listopada 2015r. zmianie ulegają również wysokości zasiłków rodzinnych na dzieci oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, które wynosić będą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5.roku życia – 89,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5.roku życia do ukończenia 18.roku życia – 118,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18.roku życia do ukończenia 21.roku życia – 129,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5.roku życia,
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 24.roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, a także zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz. 1238)

Weryfikacja kryteriów dochodowych

Od 1 października 2015 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosą dla:

 • osoby samotnie gospodarującej – 634zł
 • osoby w rodzinie – 514zł,

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł.
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz.1058)

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2015R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 114) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz. 3).

Stosowne druki można pobrać w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2015R. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 859) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010r. nr 123 poz. 836) zmienione Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r. nr 298 poz. 1770).

Stosowne druki można pobrać w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Wszystkie dokumenty dołączane do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć w postaci KSEROKOPII oraz ORYGINAŁÓW do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA: WTOREK – DZIEŃ WEWNĘTRZNY – W TYM DNIU STRON NIE PRZYJMUJE SIĘ.

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI !!!

Chcesz pomóc?  Zorganizuj zbiórkę wśród znajomych, w swoim zakładzie pracy,  w szkole lub przedszkolu. Zbieramy: mydła, szampony, pasty i szczoteczki  do zębów, ręczniki. Zrób paczkę i dostarcz ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Pracownicy socjalni rozwiozą rzeczy do najbardziej potrzebujących dzieci.
Akcja trwa do 30 czerwca 2015r.  i  jest organizowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu Nowym ul. Jagiełły 1 (budynek Triady).

Godziny urzędowania Ośrodka MOPS:
poniedziałek: 7:30 –  16:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:30

Akcja organizowana pod patronatem:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rzecznika Praw Dziecka
Stowarzyszenia „Piękne Anioły”
www.piekne-anioly.pl

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016.

Stypendium pomostowe przeznaczone jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

RODZINA NA PLUS – projekt skierowany do rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, której celem jest zapewnianie opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży żyjącej z HIV /AIDS i ich rodzinom, oraz uzależnionej młodzieży i dorosłym realizuje projekt w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG  – RODZINA NA PLUS.

W ramach działań projektowych stworzono portal www.rodzina-na-plus.pl. Celem projektu  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV poprzez prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia w dużej części opartych  na działaniach portalu i narzędzi komunikacji internetowej.

Portal www.rodzina-na-plus.pl dostarcza wiedzy na temat HIV/AIDS ogółowi społeczeństwa,  działa również jako poradnia on-line dla rodzin, których dotyczy problem HIV/AIDS.