Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  • do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
  • bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

   • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
   • zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu po roku na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wymagane dokumenty

Wymagany jest komplet dokumentów

   • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
   • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub oświadczenie strony o uzyskanym dochodzie
   • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:
    • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
    • oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
   • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej
   • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
   • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
   • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności
   • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

Informacja do osób pobierających świadczenia z FA

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty (bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego) będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.