O świetlicach

Zdjęcie przedstawia front budynku Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym Iskierka w Bieruniu Zdjęcie przedstawia front budynku Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym Nadzieja w Bieruniu
Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„ISKIERKA”
ul. Wł. Jagiełły 1
43 – 155 Bieruń
tel. 32 326 97 27
Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„NADZIEJA”
ul. Homera 34
43 – 150 Bieruń
tel. 32 216 53 35

Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „ISKIERKA” i „NADZIEJA” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu rozpoczęły swoją działalność jako Świetlice Profilaktyczno – Wychowawcze w 1999 roku (Świetlica „Iskierka”) i w 2002 roku (Świetlica „Nadzieja”). Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyjęły formę opiekuńczą i stały się placówkami wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym. Zajęcia w świetlicach przewidziane są dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum ( od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w klasie pierwszej do ukończenia 16 roku życia) zamieszkujących na terenie gminy Bieruń. Celem działalności Świetlic jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i profilaktycznymi.
Świetlice wsparcia dziennego zapewniają dziecku:

 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań .

Świetlice są czynne dla dzieci przez cały rok od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz w miesiącu sierpniu każdego roku.)

 1. Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „ ISKIERKA”,
  •  w dni nauki: od 9.00 do 17.00,
  • w dni wolne od nauki od 7.30 do 15.30
 2. świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja”,
  w dni nauki:

  • poniedziałek, wtorek, środa: od godz.9.00 do 17.00,
  • czwartek: od 10.00 do 20.00,
  • piątek: od 11.00 do 17.00.

  w dni wolne od nauki:

  • poniedziałek, wtorek, środa: od 7.30 do 15.30,
  • czwartek: od 9.00 do 20.00,
  • piątek: od 10.30 do 15.30.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. dzieci przyjmowane są do Świetlic bez skierowania. Dzieci mogą być przyjmowane na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, jak również kierowane przez instytucje, poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych. Do przyjęcia dziecka wymagana jest pisemna prośba rodziców lub prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do Świetlicy – plik  do pobrania poniżej w formacie PDF.

pdf Karta zgłoszenia dziecka (225KB)

Zapraszamy do śledzenia działalności naszych świetlic na fanpage
adres:  www.facebook.com/BierunskieSwietlice

 rysunek ośmiorga wesołych i uśmiechniętych dzieci