Aktualności

Ogłoszenie

W związku z trwającym remontem na Punkcie Terenowym w Bieruniu Starym telefon o nr 32 216-15-88 jest nieczynny.
Wszystkie sprawy proszę załatwiać pod numerem telefonu 32 216-21-76 wew. 132, 145 (siedziba Ośrodka w Bieruniu Nowym).

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka, na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W miniony wtorek w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w trakcie spotkania z rodzicamiNa spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia.
Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, rozwijania dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią WesołowskąUczestniczących w spotkaniu nauczycieli zachęcała do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które mają za zadanie włączanie młodzieży w edukację prawną oraz pomaganie im w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.
Podczas pobytu w Bieruniu, Pani Sędzia odwiedziła Przedszkole nr 3 na ul. Bocianiej oraz spotkała się z wychowankami świetlicy wsparcia dziennego „Iskierka”, podczas którego przypomniała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo, co to jest przestępstwo i jak się przed nim chronić i opowiedziała o swojej wieloletniej pracy.

Punkt Terenowy MOPS w Bieruniu Starym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje,  że w okresie od 06.10.2017 r. do 10.10.2017 r. Punkt Terenowy w Bieruniu Starym mieszczący się przy ul. Chemików 139 będzie nieczynny z powodu trwającego remontu.
Osobami do kontaktu będą pracownicy socjalni przyjmujący w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1 pod numerem telefonu: (32) 216 21 76 wew. 132, 145.
Od 11.10.2017 r. nowa siedziba Punktu Terenowego znajdować się będzie przy ulicy Chemików 139/24.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenie dla służb społecznych w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”.

Na zdjęciu widać  13 osób, które siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają osoby prowadzącej szkolenie.  Osoba prowadząca  szkolenie stoi przy stole i patrzy na laptop, na którym wyświetlona  jest treść szkolenia.W dniach 15 i 29 września 2017 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zorganizował szkolenia pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” dla przedstawicieli służb społecznych działających na terenie miasta Bierunia.Na zdjęciu widać 4 uczestniczki szkolenia, które siedzą przy stole konferencyjnym.
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej) oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Na zdjęciu widać 5 uczestników szkolenia siedzących przy stole konferencyjnym.W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych i służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. W szkoleniach wzięło udział 35 osób.