Akty prawne

Pomoc społeczna

Ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1769 ze zm.) (1,1MB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2016 poz. 1406) (989KB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2016 poz. 1505) (262KB)

Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.05.2004 w sprawie zakresu usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (142KB)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (MP 2015 poz. 821 ze zm.) (311KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058) (95KB)

 

Świadczenia rodzinne, wychowawcze i Fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992) z późn. zmianami (382KB)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r.(Dz.U. z 2013 poz. 3) (1,1MB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego(Dz.U. z 2013 poz. 413) (165KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego(Dz.U. 2013 poz. 1741) (167KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. 2014 poz. 320) (163KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2014 p. 559 )(191KB)

Fundusz alimentacyjny

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.859) z późn. zmianami (209KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010r. Nr 123 poz. 836) (64KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2008r. Nr 78 poz. 469) (179KB)

Świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195) (264KB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016, poz. 214) (438)

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) (86KB)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2016 r., poz. 2234) (343KB)

 

Profilaktyka i wsparcie rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575) (464KB)

Ustawa z dnia29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1390) (150KB)

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 (Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2014 r. Nr XVI/2/2014)(570KB)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bierunia na lata 2013-2020 (Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XVI/8/2012(350KB)

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 487) (255KB)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016 poz. 224) (421KB)

Ustawa z dnia29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1390) (150KB)

Uchwała NR XII/7/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (781KB)

Powrót do góry