Asystent rodziny

Od 2012 roku w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu rodziny, mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych, są wspierane przez asystentów rodziny, którzy pomagają w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Zadaniem asystenta jest pomoc rodzicom w wypełnianiu ról społecznych, w taki sposób, aby nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną. Jeśli natomiast dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nałożyła na gminy nowe obowiązki w zakresie pomocy rodzinom przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawczych. Powierzając asystentowi pracę z rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do Dyrektora ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest przede wszystkim udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oznacza to pomoc bardzo wszechstronną – od pomocy w codziennych obowiązkach domowych – uczeniu racjonalnego gospodarowania, żywienia, sprzątania itp. do pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu spraw urzędowych. Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, ponieważ problemy poszczególnych jej członków wymagają systemowego podejścia. Najczęściej praca z rodziną zaczyna się od rozwiązywania jej problemów socjalnych. W dalszej kolejności rozwiązywane są konflikty, które występują w rodzinie. Bez ich rozwiązania często trudno wyeliminować uzależnienia, przemoc czy zaniedbywanie dzieci. Podejmowane działania przez asystenta w ramach współpracy z rodziną mają przede wszystkim na celu wzbudzenie w rodzinie wiary w swoje możliwości, które do tej pory uznawane były przez nich za niemożliwe.

Kontakt: tel. (32) 216-27-88

Powrót do góry