O świetlicach

Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„ISKIERKA”
ul. Warszawska 292
43 – 155 Bieruń
tel. 32 708 01 31
Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„NADZIEJA”
ul. Homera 34
43 – 150 Bieruń
tel. 32 216 53 35
Świetlica Wsparcia Dziennego
o Charakterze Opiekuńczym
„RADOŚĆ”
ul. Chemików 139
43-150 Bieruń
tel. 32 44 189 06

Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym są częścią struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu i realizują postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Świetlica „Iskierka” powstała 1999 roku, a świetlica „Nadzieja” w roku 2001 początkowo jako świetlice socjoterapeutyczne, następnie jako świetlice profilaktyczno – wychowawcze. Od 1 stycznia 2012 roku placówki te zmieniły nazwę na Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym zgodnie z obowiązująca ustawą. Od dnia 1 września Placówki roku działalność rozpoczęła Świetlica “Radość”. Placówki te są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkujących na terenie gminy Bieruń.

Celem świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym jest:

  • Pomoc w nauce dzieciom z trudnościami w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy.
  • Organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań podopiecznych.
  • Objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami wychowawczymi oraz profilaktycznymi.
  • Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
  • Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
  • Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie.
  • Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
  • Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacja.
  • Dożywianie dzieci.
  • współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Od 2013 roku w strukturach świetlicy „Nadzieja” działa Klub młodzieżowy angażujący do działań młodzież z Bierunia

Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „ISKIERKA” ul. Warszawska 292 43-155 Bieruń tel. (32) 216-21-76 Czynna: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 w wolne od nauki w godz. od 7:30 do 15:30

Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „NADZIEJA” ul. Homera 34 43-150 Bieruń tel. (32) 216-53-35 Czynna: poniedziałek – środa od 9:00 do 17:00 czwartek od 10:00 do 20:00 piątek od 11:00 do 17:00 w dni wolne od nauki szkolnej poniedziałek – środa od 7:30 do 15:30 czwartek od 9:00 do 20:00 piątek od 10:30 do 15:30

Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym “RADOŚĆ” ul. Chemików 139 43-150 Bieruń tel. (32) 44-189-06 Czynna: poniedziałek – piątek od 11.00 do 19.00.

Karta zgłoszenia dziecka (190KB)

Zapraszamy do śledzenia działalności naszych świetlic na fanpage
adres: www.facebook.com/BierunskieSwietlice

Powrót do góry