Wymagane dokumenty

Jak starać się o zasiłek?

 • Należy zgłosić się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do pracownika prowadzącego odpowiedni rejon
 • Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia zgodne z ustawą o pomocy społecznej.
 • Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu /jest to tzw. wywiad środowiskowy/. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.

Wymagane dokumenty

Podstawą ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoba niepełnosprawna składa jeden z trzech dokumentów: orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenie Lekarza Orzecznika z ZUS;
 • oświadczenia lub zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • oświadczenia lub zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych),
 • dowód otrzymania renty lub emerytury,
 • oświadczenia lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • oświadczenia lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
 • decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu,
 • wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo oświadczenie, że osoba znajduje się w rejestrze urzędu pracy jako osoba poszukująca pracy,
 • oświadczenie o wysokości dochodu,
 • oświadczenie o stanie majątkowym wg wzoru,
 • oświadczenie lub zaświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne. Pracownik socjalny jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia, że udzielanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub niepoinformowanie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Odwołania od decyzji MOPS

Od decyzji MOPS można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem MOPS w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc uważa, że pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej naruszył przepisy lub zachował się niewłaściwie wobec niej, może złożyć skargę do Dyrektora MOPS.

 

Zobacz też:

Powrót do góry