Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu (Komisja) działa w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.),
 3. Uchwały nr V/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Bierunia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 4. Uchwały nr III/16/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia,
 5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Bieruniu.

w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem nr B-0050.207.2016 z dnia 15.11.2016r. Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu:

 • Przewodniczący – Piotr Ćwiękała
 • Z-ca Przewodniczącego – Krystyna Wróbel
 • Sekretarz – Anna Bas
  Członkowie:

 • Anna Baron – Urban
 • Szymon Jeleń

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta Bierunia.

Do zadań Komisji należy inicjowanie i monitorowanie działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie umiejętności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bierunia,
 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Bieruniu,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 1. Przyjęcie przez Komisję zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
  / art. 24 cyt. wyżej ustawy : Osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego /.
 2. Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 i poddania się leczeniu odwykowemu.

W przypadku jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu odwykowemu:

 1. Skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
 2. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych.
 3. Złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Kontakt:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu
Ul. Wł. Jagiełły 1
43 – 155 Bieruń
Telefon 32 216 27 88
(siedziba w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu)

Powrót do góry