Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (4000+) przyznawane jest na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860) i przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jest to świadczenie przyznawane niezależnie od dochodu. W toku ustalania prawa do w/w świadczenia zastosowanie znajdują wskazane w ustawie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wysokość jednorazowego świadczenia

Świadczenie to wypłacane jest jednorazowo w kwocie 4.000 zł.

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

Ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następują na wniosek, który składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie.
Wnioski mogą być również składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji.
Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po w/w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto do wniosku należy przedłożyć:

  • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234) – wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie 4000+

Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenia nienależnie pobrane

Do nienależnie pobranych jednorazowych świadczeń zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, na gruncie której nienależnie pobrane świadczenia to między innymi świadczenia:

  1. wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  2. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
  3. wypłacone w przypadku o którym mowa w art. 23 a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
  4. przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo przyznane na podstawie decyzji, która następnie została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;
  5. wypłaconych innej osobie, niż osoba która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tą decyzję

Od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, o których mowa w pkt. 1 – 3 i 5 naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów oraz wypłacanego świadczenia wychowawczego lub egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powrót do góry