Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niżej wymienionym osobom, które nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, tj.:

 • matce dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • rodzinie zastępczej niezawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką / przysposobienia dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 • ojcu dziecka – w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie jest niezależne od dochodu i przysługuje przez okres 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka, objęcia dziecka opieką przez rodzinę zastępczą niezawodową lub przez opiekuna faktycznego dziecka, przy czym okres ten będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, przysposobionych lub objętych opieką przez rodziną zastępcza niezawodową lub opiekuna faktycznego dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca urodzenia dziecka, a w przypadku objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodzinę zastępczą niezawodową, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, albo – w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej niezawodowej – od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie, nie później jednak niż w okresach, na które ustala się prawo do świadczenia rodzicielskiego (wskazanych w art. 17c ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł miesięcznie.
Natomiast kwotę świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka, lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko,
 • jeden z rodziców dziecka, lub opiekun faktyczny albo rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Powrót do góry