Zasiłki dla opiekunów

Zasiłki dla opiekunów przysługują osobom, które spełniają warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r., jeżeli decyzja o przyznaniu im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z dniem 01 lipca 2013r. z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548 z późn. zm.), uznanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.12.2013r. (sygn. akt K 27/13) za niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Wysokość zasiłku dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Aktualizację wywiadu sporządza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Zbieg uprawnień do świadczeń opiekuńczych

W przypadku zbiegu uprawień do następujących świadczeń:

  1. świadczenia rodzicielskiego lub
  2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
  4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, lub
  5. zasiłku dla opiekuna

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Powrót do góry