Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu

„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takie wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” (art. 2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu (Zespół) jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390),
 2. Uchwała nr IV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 3. Zarządzenie nr B.0050.20.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 05.02.2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu.

Do zadań Zespołu należy w szczególności realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Grupy robocze

Zespół do pracy z konkretną rodziną może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych mogą wchodzić przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Bieruniu wchodzą:

 1. Michał Kucz – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Bieruniu
 2. Iwona Grabowska – Koordynator Grup Roboczych
 3. Piotr Ćwiękała – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu
 4. Marek Podleszański – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach
 5. Magdalena Godula – Sąd Rejonowy w Tychach
 6. Małgorzata Lasek – Prokuratura Rejonowa w Tychach
 7. Maria Garbus – NZOZ „Multimed” w Bieruniu
 8. Przemysław Włoch Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
 9. Alojzy Piekarczyk – Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Dromader” w Bieruniu
 10. Elżbieta Święcicka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu
 11. Jacek Goraus – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej, bądź widzisz, że inni jej doznają powiadom Policję (997, 112), Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02 lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu (Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Kontakt:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu
Ul. Wł. Jagiełły 1
43 – 155 Bieruń
Telefon: 32 216 27 88
(siedziba w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu)

Powrót do góry