Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 02 stycznia 2017 r. w pok. 021 będzie można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostaną także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.

Świadczenie to będzie przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jednak uzyskanie prawa do w/w świadczenia będzie uzależnione od przedłożenia zaświadczenia lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ponadto świadczenie to będzie przysługiwało, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, którego wzór określają odrębne przepisy (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko).

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, ponieważ wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia jednorazowego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Powrót do góry