Komunikat w sprawie świadczenia „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r. będzie można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018 r.

Świadczenie to będzie przysługiwało w  związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się (tj. pełnoletnią osobę uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, a także osobę usamodzielnianą).

Świadczenie „Dobry Start” przyznawane będzie niezależnie od dochodu i będzie wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko (lub w/w osobę uczącą się) uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez nich 24. roku życia.

Do otrzymania powyższego świadczenia w tutejszym MOPS uprawnieni będą mieszkający na terenie Miasta Bierunia rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie), opiekunowie prawni dzieci, a także osoby uczące się.

Świadczenie „Dobry Start” nie będzie przysługiwało z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w okresie od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30.11.2018 r., ponieważ wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

UWAGA: Wszystkie wnioski w tutejszym Ośrodku będą rozpatrywane według daty wpływu. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania w miesiącu lipcu 2018 r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” wniosków o świadczenie „Dobry Start”. Pozwoli to Państwu na wcześniejsze otrzymanie przyznanych świadczeń i uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą osób składających w miesiącu sierpniu 2018 r. wnioski w formie papierowej. Natomiast pracownikom Ośrodka pozwoli to na sprawne rozpatrywanie otrzymywanych wniosków i wypłatę przyznanych świadczeń najszybciej jak to będzie możliwe. Pierwsze wypłaty zostaną bowiem zrealizowane do dnia 31.07.2018 r.

Dodatkowych informacji w sprawie świadczeń „Dobry Start” udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Tel. 32 216 22 96

Powrót do góry