Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) na okres 2019-2021 oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia dobry start (300+) na rok szkolny 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020. Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Informujemy ponadto, iż zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Stąd też świadczenie to jest wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Ponadto w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje natomiast z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, a także osobom uczącym się w szkołach policealnych, szkołach dla dorosłych i na uczelniach wyższych. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji w związku z czym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł osobiście odebrać w tutejszym Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia.. Nieodebranie powyższej informacji nie ma jednak wpływu na wypłatę świadczenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków o świadczenia dobry start w miesiącu lipcu 2019 r., gdyż wnioski takie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, co pozwoli na wcześniejszą wypłatę przyznanych świadczeń.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) na okres świadczeniowy 2019-2021

Podobnie, jak w przypadku świadczeń dobry start, od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2019-2021. Wnioski te można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/). Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01 lipca 2019 r. zmianie ulegają niektóre zasady przyznawania świadczeń wychowawczych. I tak:

 • świadczenia wychowawcze będą przysługiwały niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • osoby samotnie wychowujące dzieci w celu uzyskania w/w świadczenia nie będą musiały mieć ustalonego na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego,
 • wydłużeniu do dnia 31 maja 2021 r. ulegnie okres świadczeniowy, na który przyznawane będą powyższe świadczenia,
 • w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od dnia 01 lipca 2019 r., o ile na dane dziecko nie jest już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego,
 • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to będzie ustalane od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Przepis ten znajdzie jednak zastosowanie dopiero w przypadku dzieci urodzonych, objętych opieką i przysposobionych po dniu 30 czerwca 2019 r.;
 • przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. W związku z powyższym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu wnioskowanego świadczenia. Natomiast w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, do wnioskodawcy zostanie przygotowana pisemna informacja o przyznaniu świadczenia, którą będzie można osobiście odebrać w siedzibie Ośrodka. Jednakże nieodebranie w/w informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty przyznanego świadczenia,
 • decyzje administracyjne wydawane będą jedynie w przypadku odmowy prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany lub uchylenia prawa do w/w świadczenia albo ustalenia nienależnie pobranego świadczenia,
 • zmiana miejsca zamieszkania przez osobę pobierającą w tutejszym Ośrodku świadczenia wychowawcze nie będzie wymagała wydania przez tutejszy Ośrodek decyzji o uchyleniu prawa do przyznanego świadczenia. W takim przypadku komplet zgromadzonej dokumentacji wraz z informacją o przyznaniu świadczenia zostanie przekazany celem dalszej realizacji do gminy właściwej ze względu na nowe miejsce zamieszkania danego świadczeniobiorcy.

Niezmienna pozostaje natomiast wysokość świadczenia wychowawczego, która co do zasady wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Jednakże w przypadku dziecka znajdującego się – zgodnie z orzeczeniem sądu – pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdemu z rodziców będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Proporcjonalnie będzie ustalana również wysokość świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia się dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Również i w przypadku świadczeń wychowawczych zachęcamy Państwa do składania przedmiotowych wniosków w miesiącu lipcu 2019 r. Pozwoli to na sprawne rozpatrywanie wpływających do Ośrodka wniosków i umożliwi wypłatę świadczeń przyznanych za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r. we wcześniejszych terminach. Pozwoli także Państwu na uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą osób składających w miesiącu sierpniu 2019 r. wnioski w formie papierowej.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2019/2020

Od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można również drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz platformy ministerialnej „Empatia” – przesyłać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Natomiast wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Zasady przyznawania powyższych świadczeń nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Zmianie uległo jednak kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, które wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie. Natomiast kryteria dochodowe warunkujące przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnych zasiłków opiekuńczych nie ulegną zmianie i w dalszym ciągu będą wynosić 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przyznanie powyższych świadczeń nastąpi w formie decyzji administracyjnej, a warunkiem wypłaty świadczeń będzie jej odebranie przez Państwa.

 

Godziny przyjmowania Stron w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

W Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych wtorek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu Stron nie przyjmuje się. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się w pozostałych dniach urzędowania, tj.:

 • w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,
 • w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30
 • w piątki w godz. 7.30 – 14.00.

W sprawach niecierpiących zwłoki można zgłaszać się do Sekretariatu Ośrodka na pierwszym piętrze segmentu C – biuro 107.
Dodatkowych informacji udziela

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Powrót do góry