Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 listopada 2016r. wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż z dniem 01 listopada 2016 r. zmianie ulegają wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłków rodzinnych, które wynosić będą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5.roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 18.roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18.roku życia do ukończenia 21.roku życia albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawności – 135,00 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, a także zasiłków dla opiekuna pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz. 1238)

Wszelkich informacji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Powrót do góry