Komunikat w sprawie realizacji ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) na mocy której osobom, wobec których decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasły z dniem 01 lipca 2013r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548 z późn. zm.), przysługuje prawo do zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  1. za okresy od dnia 01 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do 14.05.2014r.), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r;
  2. od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 15.05.2014r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ponadto za okresy od dnia 01.07.2013r. do dnia 14.05.2014r. zasiłek ten przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15.05.2014r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15.09.2014r.)

Jeżeli w w/w okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy (tj. 15.05.2014r.) poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r. nr 182 z późn. zm.) w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów, opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Powrót do góry