Komunikat w sprawie wniosków o wypłatę dodatków osłonowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przypomina, iż do dnia 31 października 2022 r.
w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 – segment A (budynek parterowy) można pobierać i składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Jednocześnie informujemy, iż na cały rok 2022 przysługuje jeden dodatek osłonowy. W związku
z powyższym w przypadku, gdy wniosek dotyczący danej osoby został rozpatrzony pozytywnie, kolejny wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Przypominamy ponadto, iż jedyną przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego są dochody
gospodarstwa domowego, przy czym w przypadku wniosków złożonych:
• do dnia 31.07.2022 r. uwzględniane będą dochody z roku 2020,
• od dnia 01.08.2022 r. – dochody uzyskane w roku 2021.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w dalszym ciągu wynosi 2.100 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota 1.500 zł w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
Jednakże w przypadku przekroczenia w/w kwot istnieje możliwość nabycia prawa do dodatku osłonowego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku dla danego gospodarstwa domowego a kwotą, o którą dochód przekroczył kryterium ustawowe (tzw. zasada złotówka za złotówkę).
Wysokość dodatku zależy od liczby członków gospodarstwa domowego – im wyższa liczba członków
gospodarstwa, tym wyższy dodatek, a także od źródła ogrzewania – dla gospodarstw wykorzystujących
do ogrzewania paliwa węglowe przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości.

Poniżej udostępniamy aktualne formularze wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego
wraz załącznikami:

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami
Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych pod numerami telefonów: 32 708 04 89 i 32 708 04 90
lub poprzez adres e-mail : sekretariat@mops.bierun.pl

Powrót do góry