Komunikat w sprawie wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W związku z powyższym brak jest możliwości wypłaty dodatków przyznanych na mocy decyzji administracyjnych wydanych w miesiącu grudniu 2022 r. (które stały się ostateczne i prawomocne w miesiącu styczniu 2023 r.). Brak jest też podstaw prawnych do wydawania kolejnych informacji i decyzji o przyznaniu w/w dodatków.

Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, iż z chwilą otrzymania dotacji, pracownicy Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych będą wydawali informacje o przyznaniu świadczenia i dokonywali wypłaty dodatków, a także wydawali i doręczali Państwu stosowne decyzje administracyjne. Podkreślić należy jednak, iż w przypadku przyznania prawa do dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych w formie decyzji administracyjnych, dla ich wypłaty konieczna jest ostateczność i prawomocność decyzji. Co do zasady ostateczna i prawomocna jest decyzja, od której nie wniesiono odwołania do Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczania – wówczas wypłata nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty doręczenia Państwu decyzji. Jednakże na gruncie art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania – wówczas z chwilą doręczenia do tut. Ośrodka takiego oświadczenia – decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, co umożliwi niezwłoczną wypłatę przyznanego dodatku.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych pod numerami telefonów: 32 708 04 88, 32 708 04 89 i 32 708 04 90 lub poprzez adres e-mail : sekretariat@mops.bierun.pl

Powrót do góry