Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, z siedzibą w Bieruniu 43-155, ul. Wł. Jagiełły 1, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Iwoną Grabowską, email: iod@mops.bierun.pl, tel. 32 216 21 76 wew. 140.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawi obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator danych podpisał umowę powierzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane te są przetwarzane a następnie do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń, e‑mail:sekretariat@mops.bierun.pl, tel. 32  216 21 76.

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu poczty e-mail: iod@mops.bierun.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze składanymi w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), podaniami, wnioskami lub innymi dokumentami o różnej treści w celu realizacji przez MOPS w Bieruniu jego zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi także prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz Państwa uzasadniony interes jako nadawców wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz odpowiedzi Administratora na ten kontakt.

IV. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostawca usług IT – na podstawie zawartego z Administratorem porozumienia.

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem drogą e-mail wiadomości, natomiast po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.

VI. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w opisanej sprawie (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe).

VIII. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Powrót do góry