OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2021

Gmina Bieruń przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 19 480,00 zł. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Celem programu jest wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki, członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osóbz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, rozwój ich osobistego potencjału oraz podniesienie kompetencji, a także wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia.

W Gminie Bieruń Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostaną nim objęte 4 rodziny, zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń i spełniające kryteria programu, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Gmina Bieruń zakończyła realizację działań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Wsparciem objęto 4 rodziny z terenu gminy Bieruń spełniające kryteria programu, w tym 3 rodziny, gdzie sprawowana była opieka nad osobą
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 rodzinę, gdzie sprawowana była opieka nad nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Całkowita wartość zadania wyniosła 19 480,00 zł. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Śląski Urząd Wojewódzki, do którego w dniu 12 stycznia 2022 r. złożono zestawienie oraz sprawozdanie
z realizacji programu.
Pragniemy złożyć podziękowania osobom świadczącym usługi na rzecz rodzin
za zaangażowanie w pełnione obowiązku, rzetelność i udzielone wsparcie, a także uczestnikom programu za okazane zaufanie oraz pozytywnie opinie przekazane
do realizatora.

Powrót do góry