OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022

Gmina Bieruń przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 97 914,00 zł, a jego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Celem programu jest wsparcie w postaci czasowego odciążenia członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, od codziennych obowiązków łączących się
ze sprawowaniem opieki.

W Gminie Bieruń Program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostanie nim objęte 10 rodzin, zakwalifikowanych zgodnie
z wymaganiami Programu i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8
    w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Powrót do góry