O projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizuje projekt pn. „Bieruń bez przemocy”. Na ten cel pozyskano dotację ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 11 220,00 zł.

Celem Programu jest rozwój działań profilaktycznych, które mają podnieść świadomość społeczną wobec zjawiska przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu rozpocznie lokalną kampanię społeczną, o której informacje dotrą do odbiorców m.in. poprzez ulotki, artykuły w prasie, strony internetowe Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

W czerwcu odbędzie się spotkanie plenerowe, podczas którego przedstawiony będzie spektakl profilaktyczny, wystąpi grupa artystyczno – animacyjna, która poprowadzi zabawy i pokazy dla dzieci min. malowanie twarzy, pokaz wielkich baniek mydlanych, pokazy iluzji a także nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Rodzina bez przemocy”, a strażacy z jednostek z Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzą instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania w ramach punktu konsultacyjnego dyżurować będą specjaliści: psycholog, pracownik socjalny, członek Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciel Policji.

Dla przedstawicieli służb społecznych z terenu Bierunia zostaną zorganizowane warsztaty szerzące wiedzę na temat skutków przemocy w rodzinie, co wpłynie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym obszarze.

Dla mieszkańców dotkniętych problematyką przemocy zaplanowano spotkanie, na którym omówione zostaną m.in. kwestie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich.
Oprócz powyższych wydarzeń, w ramach projektu zostaną przeprowadzone badania dotyczące środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców miasta, które posłużą do opracowania diagnozy tzw. „grup ryzyka”.

Etapem finalizującym projekt będzie konferencja, podsumowująca całość działań projektowych.

Koszt realizacji projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, na który Miasto Bieruń otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 11 220,00 zł, to kwota 16 220,00 zł.

Powrót do góry