Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka, na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Powrót do góry