Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 17.10.2022 r. danego roku szkolnego.Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment C, I piętro, pok. 115.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Gminy
Bieruń uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami” wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym w okresie pobierania nauki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (600zł).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do ww. stypendiów i zasiłków szkolnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej , tel. 32 216-21-76 wew. 214.

Powrót do góry