Weryfikacja kryteriów dochodowych

Od 1 października 2015 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosą dla:

  • osoby samotnie gospodarującej – 634zł
  • osoby w rodzinie – 514zł,

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:

  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 722 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł.
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz.1058)

Powrót do góry