ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania świadczenie schronienia tj. usługi udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Bieruń w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. rok 2020 poz. 2268 z późn. zm.) dla osób z terenu Bierunia na 2023 rok nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsze oferta:

Centrum Pomocy Potrzebującym

Schronisko ARKA

Jarosław Lipiński

z siedzibą w Będzinie, ul. Wilcza 1, 42-500 Będzin

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bieruniu

Piotr Ćwiękała

Powrót do góry