Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Ustawa podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie przysługuje:
  • matce albo ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny  jeżeli nie podejmą lub zrezygnują z z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje im, jeśli nie podejmą pracy bądź zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem oj znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Wysokość świadczenia będzie wynosić:

  • w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  • w okresie od 1 dnia stycznia 2015 r. do dnia 31 grudzień 2015 r. – 1200 zł miesięcznie,
  • od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie

Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadamiania strony, a decyzje natychmiast wykonalne.

Powrót do góry