Zmiana wysokości kryteriów uprawniających do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych od dnia 01 listopada 2014r.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z  2012r. poz. 959) od dnia 01 listopada 2014r.:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 574,00 zł bądź gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu – kwoty  664,00 zł,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty  664,00 zł.

Powrót do góry