Aktywne wspieranie poprzez skuteczne działanie

Powiat bieruńsko-lędziński przystąpił do realizacji projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach. Beneficjentami projektu jest powiat bieruńsko-lędzińska, a partnerami projektu jest gmina Imielin i gmina Bieruń.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w sferze zawodowej i społecznej, a w szczególności:

  • wzrost zdolności zatrudnienia,
  • promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,
  • reintegracja społeczna,
  • zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych,
  • nabycie umiejętności aktywnego poruszania na rynku pracy.

Projekt  kierowany jest do 85 uczestników/-czek projektu z terenu powiatu bieruńsko – lędzińskiego w wieku 15-65 lat, w tym osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działania projektowe prowadzone będą na terenie wszystkich gmin powiatu: Lędzin, Imielina, Bierunia, Chełmu Śląskiego i Bojszów.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły od 1.01.2016 – 30.09.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 08 11,
na stronie internetowej http://pcpr.powiatbl.pl/aktywnewspieranie/
lub bezpośrednio w Powiatowym centrum Pomocy rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24

Powrót do góry