Rodzaje świadczeń

Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków. Poniżej znajdują się rodzaje zasiłków, które można otrzymać wraz z ich przeznaczeniem.

Zasiłek celowy i celowy specjalny

Zasiłek celowy jest przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, leczenia, żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznany zasiłek celowy niezależnie od dochodu tej osoby lub rodziny i może on nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujące a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę tej rodziny.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna,  zasiłek stały nie przysługuje.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • usługi opiekuńcze podstawowe – pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwienie spraw w urzędach, mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie.
 • usługi specjalistyczne świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aby uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych należy zgłosić się do MOPS z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia uzasadniającym korzystanie z usług opiekuńczych i z zaleconą przez lekarza pielęgnacją. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się także informacja jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z MOPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości, do jakiej opłaty za usługi pokrywane będą przez MOPS.

O pomoc może starać się także rodzina osoby wymagającej opieki, jeśli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie. Wysokość opłat za usługi zależy od dochodu osoby ubiegającej się o pomoc. Im większy jest ten dochód tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez MOPS. Całość opłat za usługi ponosi MOPS w przypadku osoby, której dochód /lub dochód na osobę w rodzinie/ jest niższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe/. W innych przypadkach MOPS uczestniczy częściowo w kosztach usług.

 

Zobacz też:

Powrót do góry