Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, z siedzibą w Bieruniu 43-155, ul. Wł. Jagiełły 1, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Iwoną Grabowską, email: iod@mops.bierun.pl, tel. 32 216 21 76 wew. 140.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawi obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator danych podpisał umowę powierzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym dane te są przetwarzane a następnie do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Powrót do góry