O projekcie

Projekt systemowy „Aktywny Bieruń” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Okres realizacji projektu to styczeń 2014-czerwiec 2015.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Bieruń poprzez:

 • Wzrost kompetencji rodzicielskich uczestników projektu
 • Nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy przez uczestników projektu
 • Zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych uczestników projektu

Wsparcie adresowane będzie do minimum 28 uczestników projektu zamieszkałych na terenie gminy, korzystających z pomocy MOPS, w wieku pomiędzy 15-64 lat, które są zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego spośród powodów wskazanych w art. 7 ustawy z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem na podstawie kontraktów socjalnych z wykorzystaniem min. 3 instrumentów aktywnej integracji poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu.

Planuje się wsparcie w formach indywidualnych i/lub grupowych:

 1. Trening kompetencji rodzicielskich: skoncentrowany na pogłębieniu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzicielskiej, poprawie wizerunku roli rodzica.
 2. Trening w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego opierać się będzie na trzech podstawowych elementach: trening budżetowy, trening higieniczny, trening żywnościowy.
 3. Trening psycho-edukacyjny w zakresie: Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami.
 4. Trening Umiejętność komunikowania: nawiązywanie kontaktów, jasne i precyzyjne formułowanie komunikatów, pokonywanie barier w komunikacji interpersonalnej
 5. Trening Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości: zachowania asertywne w sytuacji prezentowania własnej opinii oraz reakcji na krytykę i atak.
 6. Trening Umiejętności podejmowania decyzji: decyzyjność– poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji, umiejętności analizy decyzyjnej, przewidywanie skutków podejmowania decyzji.
 7. Warsztaty w zakresie rynku pracy: obejmie warsztaty w obszarze aktywnego poszukiwania pracy, opracowanie dokumentów aplikacyjnych.
 8. Wsparcie indywidualne: psycholog, pedagog, doradca zawodowy lub inni specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.

Powrót do góry